FOKKERSDAG EN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Fokkersdag en de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Leghornclub.
Datum        : 18 augustus 2012
Locatie        : Meeuwstraat 18a te Tiel (let op dus niet in Zwolle)
Aanvang    : 10.00 uur (vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar)

Programma fokkersdag:
09.30 uur Ontvangst met koffie+koek en inkooien dieren voor jongdierenkeuring.
10.00 uur Opening fokkerdag
10.05 uur Jongdieren keuring en Foktechnische adviezen.
Graag tijdig melden als je advies van de FTC wilt.
12.00 uur Gezamenlijke lunch
13.00 uur Algemene Ledenvergadering en het verslag van de FTC
14.00 uur Lezing “Kammen, oren en sporen” van René Kerkhof
14.30 uur Evaluatie van de jongdierenkeuring a.d.h.v. foto’s door Johan Albada.
15.00 uur Afsluiting, opruimen

Technisch ochtendprogramma
Het ochtendprogramma bestaat deze keer alleen uit:
1.    Jondierenkeuring. Open keuring door onze clubkeurmeesters en enkele keurmeesters die dit jaar uitbreidingsexamen doen voor de Leghorns.
2.    Foktechnisch advies: U kunt weer aan de foktechnische commissie een advies vragen over een kleurslag of andere zaken waar u mee zit. Graag van te voren opgeven waar je advies over wilt, zodat de commissie zich op uw vraag kan voorbereiden.

Tijdig opgeven s.v.p:
Uzelf voor de koffietafel: uiterlijk woensdag 16 augustus
Categorie Jongdierenkeuring: uiterlijk 10 augustus;
Categorie: foktechnische adviezen uiterlijk 5 augustus;
Opgeven bij Albert ten Dam (tel. 074-2438399 of 06-42454860) door opgave van het aantal dieren, de kleurslag(en), alsmede in groot of kriel.
Om de keuring goed te kunnen organiseren moet u uw dieren tijdig aanmelden en opgeven voor welke categorie. Niet opgegeven dieren komen alleen aan de beurt als dat nog in te passen is. 
Inschrijfgeld €  1,00 / kooi. Afrekenen op de Fokkersdag bij de penningmeester.

De koffietafel kost €  10,00 per persoon. Vergeet niet die aan het einde van de dag met uw consumpties af te rekenen.   


Agenda Algemene Ledenvergadering:
1.    Opening en vaststellen van de agenda
2.    Mededelingen
3.    Notulen van de Algemene Ledenvergadering op 20 augustus 2011
4.    Ingekomen stukken
5.    Jaarverslag secretaris (wordt door de secretaris voorgelezen)
6.    Jaarverslag penningmeester (wordt ter vergadering uitgereikt)
7.    Verslag kascontrolecommissie (Jan Visser en Hennie Averdijk, reserve nog niemand omdat Hans Beumer bedankt heeft. Hij fokt geen Leghorns meer).
8.    Benoeming kascontrolecommissie
9.    Contributie
10.    Bestuursverkiezing
11.    Verkiezing lid Foktechnische Commissie
12.    Uitreiking gewonnen clubprijzen en oorkondes 2011-2012. Zie voor de win-naars het zomernummer van ons clubblad voorjaar 2012 blz. 24.
13.    Eren en waarderen:
-    Uitreiken aandenken NLC aan 25 jarige jubilarissen Quinnie van Leeuwen-Boomkamp, Jan Briggeman, Arie Bijsterveld, en Hennie Gankema.
14.    Vaststellen club- en districtshows in Nederland en België 2013-2014
15.    Verslag bevindingen Foktechnisch Commissie over het TT seizoen 2011/2012.
16.    Prijzen Kampioensfokker
17.    Ringmaat Leghorns NT
18.    Winnaars jongdierenkeuring fokkersdag
19.    Rondvraag.
20.    Vaststellen fokkersdag 24 augustus 2013
21.    Sluiting, waarna twee lezingen, dan opruimen en gezellig napraten

NB: We willen de vergadering kort houden, maximaal een uur. Daarom, als u pun-ten wil inbrengen voor de vergadering, verzoeken wij u die uiterlijk een week voor de vergadering per e-mail of andere schriftelijke wijze in te dienen.


Toelichtingen op de agendapunten:
9. Contributie. Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen. 
10. Bestuursverkiezing. Aftredend zijn Geri Glastra en Albert ten Dam. Beiden stellen zich weer herkiesbaar. Echter helaas heeft Jan Briggeman aangegeven tussentijds te willen aftreden. Het bestuur stelt voor in de plaats van Jan Brigge-man, René van de Kerkhof te benoemen. Tegenkandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris (met de benodigde handtekeningen) tot één week voor de Algemene Ledenvergadering.

11. Verkiezing foktechnische commissie. Aftredend is Gerard Tesselaar. Het be-stuur stelt voor Gerard Tesselaar weer te benoemen voor drie jaar.

14. Vaststellen club en districtshows. Het bestuur stelt m.b.t. de club- en district-shows het volgende voor:
A.    De Clubshow 2013-2014 onder te brengen bij KLN Bondsshow “veren” op de Noordshow te Zuidlaren.
B.    Districtshows 2013–2014:
-    Peelhorstshow - Horst
-    Waterpoortshow - Sneek
-    Winkel e.o. (provinciale show)
-    Kernhemshow - Ede
-    Oneto – Enschede (nationale show)
-    E.W.S.V. de Eendracht – Wouw
-    WPKC Winschoten - Zuidbroek (provinciale show)
-    Midden Veluwe show  Apeldoorn
-    De Pajottenlanders - Affligem - België
-    Pluim en Pels  Diksmuide - België
-    Champignonshow  te Utrecht (nationale show)
-    Gelderlandshow - Bemmel (nationale show)
-    Reggeshow  –  Rijssen
-    Boskoop (provinciale show)

16. Prijzen Kampioensfokker
Het bestuur stelt voor de prijzen voor de Leghorns groot en kriel, beiden € 50,00, in het vervolg te verdelen over drie prijzen voor elk van € 25,00, €15,00 en €10,00 voor respectievelijk de kampioen, de reservekampioen en de tweede reservekam-pioen.

17. Ringmaat Leghorns NT
Het bestuur stelt voor de advies ringmaat voor Leghorns NT, ongeacht de kleurslag, op 18/16 mm vast te stellen. Zie ook het voorwoord in dit blad.


19. Vaststellen volgende Fokkersdag
Onze ervaringen met Tiel zijn deze keer niet best. Het had niet veel gescheeld, of we konden er niet meer in dit jaar. Daarom hebben we voor het komende jaar de hal van de VKPV in Veenendaal besproken. Datum: 24 augustus 2013.

 

Additional information